EnglishРегистър на минималните помощи
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Потребител:Непознат
Skip Navigation LinksРегистър на минималните и държавни помощиРегистър на минималните помощи

Уважаеми потребители,

Настоящата Информационна система „Регистър на минималните и държавните помощи“ (ИС РМДП) има за цел да информира заинтересованите лица за размера на получените от тях минимални и държавни помощи, както и да подпомага администраторите на помощ с оглед спазването на установените в Регламентите прагове.

За да направите Справка за получени минимални и/или държавни помощи, не трябва да се регистрирате в системата! Необходимо е да изберете единствено „Справка за получени помощи“ от настоящия екран (в долния ляв ъгъл на екрана).

При констатирано несъответствие на информацията в Регистъра, необходимо е заинтересованите лица да се обърнат директно към съответния администратор, от който са получили помощта. Министерство на финансите не носи отговорност относно точността, пълнотата и актуализирането на информацията в Регистъра.

Следва да имате предвид, че в ИС РМДП се съхранява информация за получените минимални помощи от едно и също предприятие за три-годишен период (текущата бюджетна година и предходните две) съгласно Регламентите за минимална помощ ( Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.4.2012 г.) ).

Информацията за мерките и получените държавни помощи от дадено предприятие обхваща единствено мерките и помощите съгласно Общия регламент за групово освобождаване /ОРГО/( Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187 от 26.06.2014 г.)).
   Справка за получени помощи Често задавани въпроси Отговорности и условия за ползване