EnglishРегистър на минималните помощи
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Потребител:Непознат
Skip Navigation LinksРегистър на минималните и държавни помощиРегистър на минималните помощи

Уважаеми потребители,

Настоящата информационна система „Регистър на минималните помощи“ (ИС РМП) има за цел да информира заинтересованите лица за размера на получените от тях минимални помощи, както и да подпомогне администраторите на помощ с оглед спазването на установените в Регламентите прагове.

ИС РМП вече е адаптирана за работа с лични данни (ЕГН). В системата вече могат да бъдат въвеждани записи за предоставени минимални помощи на физически лица, които нямат регистрация по Булстат, но извършват икономическа дейност (например, отдават под наем собствен имот и т.н.). Тези физически лица следва да бъдат регистрирани по ЕГН в ИС РМП. В случаите, когато физическите лица, извършващи икономическа дейност, имат Булстат регистрация – еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, тези лица следва да бъдат регистрирани в ИС РМП по Булстат. Повече инструкции относно въвеждането на информация в ИС РМП за предоставени минимални помощи на физически лица можете да намерите в „Ръководството на потребителя за работа с ИС РМП“, налично в секция „Указания“ и/или „Документи“ на сайта на ИС РМП.

За да направите Справка за получени минимални помощи, не е необходимо да се регистрирате в системата.

Следва да имате предвид, че в ИС РМП се съхранява информация за получените минимални помощи от едно и също предприятие за тригодишен период (текущата бюджетна година и предходните две) съгласно Регламентите за минимална помощ (Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 352 от 24.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.4.2012 г.)).

*Моля, да имате предвид, че информацията за мерките за държавни помощи и предоставените индивидуални помощи съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 (OB L 187 от 26.6.2014 г.) (ОРГО) подлежи на въвеждане от администраторите на помощ в Модула за прозрачност на Европейската комисия (ЕК), когато същият бъде въведен в реална експлоатация. Към настоящия момент, Модулът на ЕК е на етап проект, като ЕК предвижда той да стартира за използване от държавите-членки на 01.07.2016 г. Въведените от администраторите на помощ информация и данни в Модула на ЕК ще бъдат публикувани на единен общодостъпен уебсайт на ЕК. За последния ще бъдете допълнително и своевременно информирани.

Моля, да имате предвид, че информацията относно мерките за държавни помощи и предоставените индивидуални помощи съгласно специфичните разпоредби в отделните Насоки, Съобщения, Рамки и т.н. на ЕК, също ще бъде директно публикувана на единния общодостъпен уебсайт на ЕК.
Справка за получени минимални помощи Често задавани въпроси Отговорности и условия за ползване