Регистър на минималните и държавните помощи
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Потребител:непознат
Skip Navigation LinksРегистър на минималните и държавни помощиРегистър на минималните и държавните помощи

Настоящият Регистър на минималните и държавните помощи има за цел да информира администраторите на помощ за размера на отпуснатата минимална помощ за съответно предприятие, да получават информация за останалите минимални помощи, получени през последните три бюджетни години от същото предприятие, както и информация за размера на получените държавни помощи от дадено предприятие, отпуснати съгласно Общия регламент за групово освобождаване /ОРГО/.Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, ОВ L 187 от 26.06.2014 г.)

С помощта на този Регистър всеки администратор на помощ ще може да провери дали новата минимална помощ, която планира да отпусне на едно и също предприятие няма да надвиши определените тавани за минималната помощ съгласно съответните Регламенти. Правното основание за предоставяне на минимални помощи е регламентирано в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.4.2012 г.) , Закон за държавните помощи (ЗДП ) (ДВ, бр.86) и Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи  (приет с ПМС № 61 от 20 март 2007г., изм.и доп. ДВ бр.3 от 12 януари 2010г.).

В тази връзка е необходимо администраторът на помощ да:

 - разработи процедура за предоставяне на минималните и държавните помощи, стриктно спазвайки всички изисквания на посочените по-горе Регламенти;

 - проследи дали предоставените помощи на едно и също предприятие не надвишават определените в Регламентите прагове за тригодишен период или не надвишават съответните допустими интензитети на помощ;

 - поддържа регистър за предоставените минимални помощи;

 - публикува информация за предоставените минимални помощи на Интернет страницата си;

 - изисква декларация от получателя за получените други минимални помощи за периода от три последователни бюджетни години от различни източници и под каквато и да е форма, както и получените държавни помощи за същите допустими (приемливи) разходи;

 - предоставя информация на Министерството на финансите в съответствие с разпоредбите на ЗДП и Правилника за прилагането му;

 - съблюдава разпоредбите за предоставяне на „прозрачни” помощи, при които е възможно предварително да се определи точно размера на помощта без извършване на оценка на риска.

Справка за получени помощи Често задавани въпроси Отговорности и условия за ползване