Регистър на минималните помощи
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Дирекция "Финанси на реалния сектор"
Отдел "Държавни помощи"
Потребител:непознат
Skip Navigation LinksРегистър на минималните помощи


Регистър на минималните помощи

    Настоящият Регистър за минимални помощи има за цел да информира администраторите на помощ за размера на отпусканата минимална помощ за съответно предприятие, както и да получават информация за останалите минимални помощи, получените през последните три финансови години от същото предприятие.

    С помощта на този регистър всеки  администратор на помощ ще може да провери дали новата минимална помощ няма да надвиши таваните за минималната помощ. Правното основание за предоставяне на минималните помощи е Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006г. (OJ, L 379 от 28 декември 2006 г., изм. OJ, L 201 oт 4 август 2011 г.). , Закон за държавните помощи (ЗДП ) (ДВ, бр.86) и Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи  (приет с ПМС № 61 от 20 март 2007г., изм.и доп. ДВ бр.3 от 12 януари 2010г.).

  В тази връзка е необходимо администраторът на помощ да:

  - разработи процедура за предоставяне на минималните помощи, стриктно спазвайки всички изисквания на посочения регламент;

  - проследи дали предоставените помощи на едно предприятие не надвишават определения праг, определен в рамките на тригодишен период;

  - поддържа регистър за предоставените минимални помощи;

  - публикува информация за предоставените минимални помощи на Интернет страницата си;

  - изисква декларация от получателя за получените други минимални помощи за периода от три последователни фискални години от различни източници и под каквато и да е форма;

  - предоставя информация на Министерството на финансите в съответствие с разпоредбите на чл. 11, ал. 4 от ЗДП и чл. 8 от Правилника за прилагането му;

  - съблюдава разпоредбите за предоставяне на „прозрачни” помощи, при които е възможно предварително да се определи точно размера на помощта без извършване на оценка на риска.

Справка за получени минимални помощи Често задавани въпроси Отговорности и условия за ползване