EnglishРегистър на минималните помощи

Потребител:Непознат
Skip Navigation LinksРегистър на минималните и държавни помощиРегистър на минималните помощи

Уважаеми потребители,

Настоящата информационна система „Регистър на минималните помощи“ (ИС РМП) има за цел да информира заинтересованите лица за размера на получените от тях минимални помощи, както и да подпомогне администраторите на помощ с оглед спазването на установените в Регламентите прагове.

Съобразно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавните помощи (ЗДП) (обн. ДВ бр. 85 от 24.10.2017 г.), следва да се счита, че с регистрирането на предоставените минимални помощи в ИС РМП от даден администратор на помощ той е изпълнил задължението си съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗДП.

За да направите Справка за получени минимални помощи, не е необходимо да се регистрирате в системата.

Следва да имате предвид, че в ИС РМП се съхранява информация за получените минимални помощи от едно и също предприятие за тригодишен период (текущата бюджетна година и предходните две) съгласно Регламентите за минимална помощ (Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 352 от 24.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес (OB, L 114 от 26.4.2012 г.)).

* Моля, да имате предвид, че считано от 01.07.2016 г. информацията за всяка предоставена държавна помощ в размер над 500 000 евро, чийто акт за предоставяне е с дата след 30.06.2016 г. (вкл. държавна помощ, предоставена въз основата на схема, влязла в действие преди 01.07.2016 г.), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 (OB L 187 от 26.6.2014 г.) (ОРГО), както и съгласно специфичните разпоредби в отделните Насоки, Съобщения, Рамки и т.н. на Европейската комисия (ЕК), подлежи на въвеждане от администраторите на помощ в Модула за прозрачност на ЕК (State Aid Transparency Award Module). Последният бе въведен в реална експлоатация на 01.07.2016 г. и може да бъде достъпен на следния адрес: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/. Въведените от администраторите на помощ информация и данни в Модула на ЕК ще бъдат автоматично публикувани на единен общодостъпен уебсайт на ЕК: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/, предназначен за широката аудитория – всяко заинтересовано лице свободно (без да е необходима регистрация и предоставяне на права за достъп) може да направи справка за получените държавни помощи от даден бенефициент.
Справка за получени минимални помощи Отговорности и условия за ползване